BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2032/TCT-PCCS
V/v: chứng từ thu phí Ngân hàng

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 191CT/AC ngày 24/4/2007 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng, Tổng cục Thuế có ỷ kiến như sau:

Tại điểm 3, công văn số 12962 TC/TCT ngày 9/12/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số vướng mắc trong quyết toán thuế của NHTM có hướng dẫn:

'' Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng khi thu phí dịch vụ, các Ngân hàng được sử dụng hoá đơn GTGT để cấp cho khách hàng theo một trong các hình thức sau:

- Trường hợp các Ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng được coi là hoá đơn GTGT. Các Ngân hàng sử dụng chứng từ theo nội dung quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương.''

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì khi sử dụng chứng từ thu phí in bằng máy vi tính để cung cấp cho khách hành, ngân hàng phải bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu nêu trên và đăng ký mẫu chứng từ thu phí này với cơ quan thuế, không phải đăng ký số lượng sử dụng của từng loại mẫu chứng từ thu phí phát sinh hàng tháng và không phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Yên Bái được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi Nhận:
- Như trên
- Vụ PC
- Lưu: VT, TVQT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương