BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2033/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bình Định

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1177/HQBĐ-NV ngày 01/12/2006 v/v nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và công văn số 80/HQBĐ-NV ngày 24/01/2007 của Cục Hải quan Bình Định để làm rõ việc nhập khẩu cá để sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH liên doanh An Hải, sau khi trao đổi thống nhất với Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu thức ăn nuôi cá xuất khẩu chưa được quy định rõ ràng trong đối tượng hoàn thuế tại Thông tư 113/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hơn nữa, việc kiểm tra mẫu đối với sản phẩm xuất khẩu cũng không thể làm được do thức ăn khi doanh nghiệp xuất khẩu đã biến đổi hoàn toàn vào con cá.

Vì vậy, không được áp dụng theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đối với việc nhập khẩu thức ăn để nuôi cá xuất khẩu của Công ty TNHH An Hải nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Bình Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Vụ Chính sách Thuế (BTC);
- Lưu Vụ GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu