BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2041/BCT-NL
V/v xác định công suất động cơ diesel dùng cho máy phát điện

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời đề nghị của Tổng cục Hải quan tại các văn bản số 232/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 01 năm 2008 và số 719/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng02 năm 2008 về việc xác định công suất động cơ diesel dung cho máy phát điện,Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Công văn đề nghị của Tổng cục Hải quan không gửi kèmcatalog cho một mặt hàng có thể làm ví dụ nên Bộ Công Thương không có ý kiến cụthể về việc xác định công suất động cơ diesel dùng cho máy phát điện.

2. Về nguyên lý chung đối với máy phát điện dân dụng (sửdựng thông thường cho mục đích sinh hoạt và sản xuất, sử dụng có hoặc khôngthay phiên cùng với nguồn lưới điện quốc gia), công suất máy phát điện đượchiểu là công suất hiệu dụng định mức hoạt động liên tục ứng với dòng điện xoaychiều hình sin tần số 50 Hz.

Công suất động cơ dùng cho máy phát điện được xác định từcông suất của máy phát điện lắp kèm (hoặc ngược lại) theo công thức:

Pmpđ  Pđc . 

Trong đó: Pmpđ là Công suất máy phát điện, đơn vị W,

Pđc là công suất động cơ, đơn vị W,

 là hiệu suất truyền động cụm động cơ - máy phát điện, đơnvị %

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương để Tổng cục Hải quantham khảo khi phân loại và tính thuế mặt hàng động cơ diesel dùng cho máy phátđiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng