BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2044/TCT-CS
V/v: thời gian miễn giảm thuế TNDN và điều kiện hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 1202/CT-TTHT ngày 13/9/2007 của Cục thuế tỉnhBình Phước đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn, giảm thuế TNDN và xác định điềukiện hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

Căncứ hướng dẫn tại mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì việc ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDNđược thực hiện kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

Theohướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu hoạt động sản xuấtkinh doanh, đến năm 2006 có lãi thì thời gian doanh nghiệp được hưởng ưu đãi vềthuế TNDN được tính từ năm 2006 (năm đầu tiên có lãi). Đề nghị Cục Thuế căn cứ vàoviệc kê khai của Doanh nghiệp và căn cứ vào thực tế đáp ứng điều kiện hưởng ưuđãi thuế TNDN để giải quyết.

2.Điều kiện hoàn thuế GTGT:

Tạiđiểm 1, mục I, phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn hoàn thuếGTGT đối với trường hợp: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên(không phân biệt theo quý của năm dương lịch cũng như niên độ kế toán) có sốthuế đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Theohướng dẫn trên, trong giai đoạn xây dựng cơ bản đơn vị không làm hồ sơ xin hoànthuế, khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, nếu trong 3 tháng liên lục kể từ khibắt đầu hoạt động kinh doanh mà thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng cơ bảnvà của hoạt động kinh doanh chưa khấu trừ hết thì đơn vị được xét hoàn thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC , HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương