BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2045/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế TNDN, thuế môn bài đối với trường Dân lập Hermann-Gmeiner

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Làng Trẻ Em Sos Việt Nam(Ngõ Đồng xa - Đường Phạm Văn Đồng – Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75/SOSVN ngày 13/02/2007 của Làng trẻ em SOS Việt Nam về việc nộp thuế môn bài và thuế thu nhập doanh nghiệp của các trường Hermann-Gmeiner. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Về thuế môn bài:

Theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài bao gồm:“… các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác”.

Tại Điều 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 nêu trên hướng dẫn:“Đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong ĐKKD năm thành lập để nộp thuế Môn bài.

… các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm”.

Theo hướng dẫn trên, trường phổ thông Hermann-Gmeiner là loại hình trường dân lập, hoạt động dạy học có thu tiền nên phải nộp thuế môn bài theo hình thức của tổ chức kinh tế và mức thu thuế môn bài áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC nêu trên.

2/. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ Điều 1 Luật thuế TNDN năm 2003 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này.”

Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập:

“2. Về thuế suất:

a) Cơ sở ngoài công lập trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá… có các hoạt động: dạy học; dạy nghề… được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

b) Cơ sở ngoài công lập có các hoạt động khác thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

3/. Về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở ngoài công lập thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục, phương pháp xác định số thuế được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.”

Theo quy định trên, trường phổ thông Hermann-Gmeiner được thành lập và hoạt động theo loại hình trường dân lập, dạy học cho trẻ em làng SOS và học sinh vùng lân cận có thu tiền thì trường thuộc diện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật và được hưởng ứng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN theo Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Làng trẻ SOS Việt Nam biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương