BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2046/TCT-PCCS
V/v: Giảm trừ doanh thu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2384/CT-TTral-Đ3 ngày 16/03/2007 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến giải quyết hồ sơ khiếu nại của Trường Quốc tế TP.HCM. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn:

5.9/ Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách ...phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”.

Theo hướng dẫn trên, Trường Quốc tế T.P Hồ Chí Minh khi trả lại tiền đặt chỗ cho học sinh phải thực hiện các thủ tục sau:

- Lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền đặt chỗ học cho học sinh nay trả lại cho học sinh, lý do trả lại tiền đặt chỗ, theo hoá đơn (số, ký hiệu, ngày tháng năm của hoá đơn).

- Lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ số tiền trả lại cho học sinh đã nộp tại hoá đơn ( số, ký hiệu, ngày tháng năm của hoá đơn), lý do trả lại tiền đặt chỗ.

- Trường hợp, khi trường Quốc tế T.P Hồ Chí Minh trả lại tiền đặt chỗ học mà học sinh đã nộp nhưng không lập biên bản và lập hoá đơn như hướng dẫn nêu trên thì khoản tiền đặt chỗ học của học sinh đã hoàn trả không có căn cứ để được giảm trừ doanh thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương