BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2049/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định thời điểm tính phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:


- Công ty cổ phần Vật Tư và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hà Nội (Số 1 - phạm huy thông – ba đình – hà nội)
- Cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 79/MTC ngày 03/04/2007 của Công ty cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội về việc xem xét xác định tính phạt chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3 công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/08/2001 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn xử phạt chậm nộp thuế: Thời điểm xác định đã nộp thuế để xử phạt hoặc không phạt chậm nộp thuế là ngày Doanh nghiệp nộp tiền vào kho bạc theo giấy nộp tiền (nếu nộp trực tiếp bằng tiền mặt) hoặc ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp cho cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước (nếu có nộp qua ngân hàng).

Trường hợp lô hàng của Công ty nhập khẩu theo tờ khai số 82/NKD ngày 05/01/2007 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III; yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III kiểm tra hồ sơ gốc của tờ khai nêu trên; bản gốc giấy nộp tiền số 0023430 ngày 02/02/2007 do Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam phát hành, đối chiếu với quy định tại điểm 3 công văn số 8131 TC/TCT nêu trên, để xác định chính xác thời điểm Công ty nộp thuế, trên cơ sở đó giải quyết việc xử lý hay không phạt chậm nộp thuế đối với lô hàng trên của Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An