THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2051/TTg-KTN
V/v dự án thu gom khí mỏ Rồng và mỏ Đồi Mồi

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 7815/DKVN-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2008), ý kiến các Bộ: Công thương (công vănsố 10362/BCT-NL ngày 29 tháng 10 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8018/BKH-QLĐT ngày 03 tháng 11 năm 2008) về Dự án thu gom khí đồng hành các mỏRồng, Đồi Mồi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chỉ định Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro làm Tổng thầuchìa khóa trao tay thực hiện Dự án thu gom khí đồng hành mỏ Rồng và mỏ Đồi Mồi.

2. Đồng ý để Bộ Công thương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án và chịu trách nhiệmbảo đảm tiến độ, hiệu quả của Dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng công ty Khí (tòa nhà SCETPA-19A đường Cộng Hòa, q. Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh);
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng;
- Các Vụ: TH, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải