THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2055/TTg-QHQT
V/v danh mục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên" do AFD tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 9106/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007) vềdanhmục dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lýVườn Quốc gia Hoàng Liên" do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ,Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danhmục Dự án "Du lịch sinh thái tỉnh Lào Cai và tăng cường năng lực quản lýVườn Quốc gia Hoàng Liên" do cơ quan Phát triển Pháp tài trợ.

Tổng vốn của Dự ánlà 2,06 triệu Euro, trong đó Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) viện trợ không hoànlại 1,79 triệu Euro từ hai Quỹ do AFD quản lý là Quỹ Tăng cường năng lực thươngmại trị giá 0,9 triệu Euro và Quỹ Môi trường toàn cầu của Pháp trị giá 0,89triệu Euro. Vốn viện trợ của hai Quỹ nêu trên được cấp phát cho Ủy ban nhân dântỉnh Lào Cai để thực hiện Dự án.

Vốn đối ứng trịgiá dự kiến 0,27 triệu Euro do tỉnh Lào Cai thu xếp.

2. Giao Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành và chịutrách nhiệm triển khai thực hiện Dự án có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN,
Các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm