BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2060/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp E. Nhất

Trả lời công văn số 68/CP-EN ngày 10/02/2007 của Công ty cổ phần công nghiệp E. Nhất đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì:

1. Thang cáp điện bằng kim loại (thép) thuộc nhóm 7308, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

2. Cột thép và tôn lượn sóng bằng thép dùng để chắn góc cua, bờ vực nhằm tránh tai nạn cho các phương tiện giao thông thuộc nhóm 7326, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

3. Mặt hàng vỏ tủ điện được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 13986TC/TCT ngày 09/11/2006 của Bộ Tài chính (bản photocopy kèm theo). Đối với tủ điện (loại đã lắp thiết bị điện) thì tuỳ theo điện áp của tủ điện được phân loại như sau:

- Đối với loại dùng cho điện áp không quá 1000V áp mã số thuế 8537.10.90, thuế suất 10%.

- Đối với loại dùng cho điện áp trên 1000V áp mã số thuế 8537.20.90, thuế suất 5%.

4. Tủ đựng hồ sơ có gắn thiết bị vận hành thuộc nhóm 9403, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Trường hợp Công ty cổ phần công nghiệp E. Nhất trước đây đã kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất khác với thuế suất được hướng dẫn tại công văn này thì không đặt vấn đề phải điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần công nghiệp E. Nhất biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương