THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2067/TTg-KTN
V/v sử dụng đất lúa để đầu tư xây dựng công trình Chợ Phú Long

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (các côngvăn số 4133/TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 và số 5334/UBND-KT ngày 03 tháng11 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Công thương (công văn số 8149/BCT-TTTN ngày 12tháng 9 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3757/BTNMT-TCQLĐĐ ngày29 tháng 9 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2798/BNN-KH ngày 16 tháng 9 năm 2008) về việc sử dụng đất lúa để đầu tư xâydựng công trình chợ Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi mục đích sử dụng đấtđể xây dựng chợ Phú Long như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tạicông văn số 4133/TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định việc thu hồiđất, giao đất cho Chủ đầu tư Dự án, quản lý việc sử dụng đất theo đúng quy địnhcủa pháp luật về đất đai và bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải