BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2070/TCHQ-GSQL
V/v tính hợp lệ của C/O mẫu D lô hàng giấy photocopy

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 735/HQTP-NV ngày26/03/2007 của Cục Hải quan t/p Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết vướngmắc về C/O mẫu D của hai lô hàng giấy photocopy do công ty Quốc Huy Anh nhậpkhẩu từ Indonesia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Quốc Huy Anh đã ký hợpđồng nhập khẩu giấy photocopy với một đối tác có trụ sở tại Macau và đối táckhác có trụ sở tại Singapore. Hàng hóa được sản xuất và xuất khẩu từ Indonesia, chuyển tải qua Singapore, tới Việt Nam. Bộ chứng từ do bên ký kết hợp đồng phát hành, C/Odo nước xuất khẩu cấp (Indonesia). Để xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu D cấp chohai lô hàng, Tổng cục Hải quan thấy rằng:

1. Điểm 10.b) Phụ lục 2 Quyếtđịnh số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 có quy định về việc cấp C/O mẫu D giáplưng, nhưng không có quy định nào về các trường hợp nhất thiết phải cấp C/O mẫuD giáp lưng trong Quy chế CEPT. Như vậy, trường hợp 2 lô hàng trên không yêu cầudoanh nghiệp phải nộp C/O mẫu D giáp lưng do Singapore cấp. Việc xem xét tínhhợp lệ của C/O sẽ căn cứ vào quy định khác của Quy chế CEPT và các văn bản hướngdẫn có liên quan.

2. Theo quy tắc vận tải trựctiếp của quy chế CEPT, nước xuất khẩu trong trường hợp trên là Indonesia, nước mà thực tế hàng được xuất đi. Singapore là nước trung chuyển (Singapore và Macau là bên trung gian trong quan hệ mua bán này). Căn cứ vận đơn của hai chặng (từ Indonesiađến Singapore và từ Singapore đến Việt Nam), hai lô hàng giấy photocopy nhậpkhẩu đáp ứng quy tắc vận tải trực tiếp quy định tại điểm a Quy tắc 5 Phụ lục 1Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM .

3. Về tính hợp lệ của C/O: căncứ Điều 21 mục F Phụ lục 2 Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM cơ quan Hải quan có thểchấp nhận C/O mẫu D trong trường hợp hóa đơn thương mại do công ty có trụ sở ngoàiASEAN hoặc nhà xuất khẩu ASEAN cho công ty này phát hành, nếu hàng hóa đáp ứngyêu cầu của Quy tắc xuất xứ ASEAN.

Như vậy, đối với trường hợp 2 lôhàng giấy photocopy trên, công ty đã nộp C/O mẫu D do Indonesia cấp, trên đó cóghi số hóa đơn thương mại được lập bởi bên bán trong hợp đồng thương mại ký vớicông ty Quốc Huy Anh; nếu không có nghi ngờ gì khác đối với bộ hồ sơ hải quan vàhàng hóa thực tế thì đề nghị Cục Hải quan t/p Hồ Chí Minh chấp nhận C/O mẫu Dđể áp dụng ưu đãi CEPT theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn đểCục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Quốc Huy Anh (thay trả lời);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang website HQ;
- Lưu VT, GSQL(2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc