BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2070/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu AK điện tử do Hàn Quốc cấp

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may.
(Đ/c: 20 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

Phúc đáp côngvăn số 213/CP SX-XNKDM ngày 14/04/2008 của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩuDệt may đề nghị được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với lô hàng nhập khẩutừ Hàn Quốc có C/O mẫu AK điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay cơquan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK của Hàn Quốc là Hải quan Hàn Quốc và PhòngThương mại và Công nghiệp Hàn Quốc đều thực hiện cấp C/O theo hình thức điệntử. Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra và chấp nhận C/Ođiện tử tại công văn số 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008.

Đề nghị Công tyliên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc