BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2071/TCHQ-GSQL
V/v C/O điện tử lô hàng hạt nhựa nhập khẩu từ Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần VITAL.
(Đ/c: 2A Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Phúc đáp công vănsố 22/CV-VT ngày 27/03/2008 của Công ty Cổ phần VITAL đề nghị xác nhận thôngtin về việc Hàn Quốc cấp C/O mẫu AK điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Hiện nay cơ quancó thẩm quyền cấp C/O mẫu AK của Hàn Quốc là Hải quan Hàn Quốc và Phòng Thươngmại và Công nghiệp Hàn Quốc đều thực hiện cấp C/O theo hình thức điện tử. Tổngcục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra và chấp nhận C/O điện tử tạicông văn số 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008.

Đề nghị Công tyliên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty Cổ phần VITAL được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc