UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2075/UBND-VX
V/v công bố Hội đồng bầu cử và đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Báo - Đài thành phố.

Căn cứ Điều 70, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003, Nghị quyết số 1102/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 3 năm 2007của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồngnhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009.

1. Ngày 02 tháng 4 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị địnhsố 05/NĐ-CP về phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và sốđại biểu được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009, theo đó:

1.1. Đơn vị bầu cử số 01 (Quận 1) được bầu bổ sung 01 đạibiểu.

1.2. Đơn vị bầu cử số 12 (Quận 11) được bầu bổ sung 01 đạibiểu.

2. Ngày 30 tháng 3 năm 2007, Uỷ ban nhân dân thành phố đãban hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung đạibiểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, gồm 5 thànhviên:

2.1. Bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân thành phố;

2.2. Ông Huỳnh Thành Lập, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hộiđồng nhân dân thành phố;

2.3. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố;

2.4. Ông Nguyễn Thành Tài, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy,Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố;

2.5. Ông Châu Minh Tỷ, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố,Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Ngày 05 tháng 4 năm 2007, Hội đồng bầu cử bổ sung đạibiểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đã họp bầu cácchức danh Chủ tịch, Thư ký theo Luật định, kết quả như sau:

3.1. Bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng bầu cử;

3.2. Ông Châu Minh Tỷ, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố,Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Hội đồng bầu cử.

Trụ sở của Hội đồng bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhândân thành phố tại số 86B, đường Lê Thánh Tôn, quận 1 (Sở Nội vụ).

Điện thoại: 8.295110 - 8.293465

Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo đến các sở - ngành thànhphố, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thànhphố, các Đoàn thể thành phố biết và đề nghị Báo, Đài công bố Hội đồng bầu cử vàđơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo danh sách nêutrên./.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân