BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2077/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT của dự án ODA

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Phố Vinh

Trả lời công văn số 24/CV-BQL ngày 26/02/2007 của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, thuộc UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án TNVSMT TP Vinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, áp dụng hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT; công văn số 7711/TC-TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính v/v tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA.

2. Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA phụ thuộc vào loại dự án (viện trợ không hoàn lại, ODA vay được NSNN cấp phát); hợp đồng đã ký và được phê duyệt có hay không bao gồm thuế GTGT; dự án có được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT hay không.

Do câu hỏi của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng chưa rõ nên Tổng cục Thuế chưa đủ căn cứ để trả lời. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh liên hệ với Cục Thuế tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương