BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2083/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 257/CT-TTr ngày 30/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về chính sách thuế GTGT đối với các dự án thuỷ điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2đ Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:“Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ… (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn.”

Tại điểm 6 Điều 9 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên quy định:“6. Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp trong quá trình thi công công trình thuỷ điện, Công ty là chủ dự án đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng việc thuê các công ty khác xây trường học, trạm xá, nhà cho các đối tượng được đền bù thì toàn bộ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được tính vào nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất được chủ dự án đầu tư ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Vì vậy, chủ dự án đầu tư không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT do các công ty thi công các công trình đền bù xuất cho dự án đầu tư; Số thuế GTGT này được tính vào nguyên giá của TSCĐ là quyền sử dụng đất.

Trường hợp các đơn vị thi công công trình thuỷ điện Sơn La được ban quản lý dự án công trình thuỷ điện Sơn La chi trả khoản tiền ăn ca của cán bộ công nhân viên tham gia công trình thì khi nhận khoản tiền này các đơn vị thi công không phải lập hoá đơn GTGT mà phải lập phiếu thu tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương