BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2084/TCHQ-GSQL
V/v: niêm phong hàng hóa XNK.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Thiên Long
(Số: 18 A1 KCN Đồng Kỵ - Từ Sơn – Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 09/TLBN ngày20/3/2007 của Quý Công ty về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 54Luật Hải quan sửa đổi bổ sung năm 2005, điểm 3 phần I Phụ lục 3 ban hành kèmtheo Quyết định 2811/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2006 Tổng cục Hải quan, phương tiện vậntải nội địa tham gia vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu niêmphong hải quan phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan do Tổng cục Hải quanquy định.

Hiện nay, ngành hải quan không tổchức giám sát phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu không đápứng yêu cầu niêm phong hải quan như xe ô tô mui trần, tàu hỏa mui trần phủ bạtchở hàng hóa. Các trường hợp này, hàng hóa được làm thủ tục hải quan đầy đủ tạicửa khẩu xuất, nhập.

Tổng cục Hải quan trả lời để QuýCông ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu