BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2090/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2031/CT-TTr ngày 17/4/2007 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về xử lý thuế GTGT đầu ra, đầu vào trong trường hợp xác định sai đối tượng chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3.15, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì trường hợp Công ty đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để bán thì hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Giá tính thuế GTGT trong trường hợp này được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 10, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty đã kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương