VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2091/VPCP-DK
V/v thực hiện Dự án đóng mới Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Xét Báo cáo ngày 12/4/2007 củaVăn phòng Chính phủ về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện Dự án đóng mới Kho nổichứa xuất dầu thô FSO-5, Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Dầukhí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Tổng thầu) và Tổng công tycổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (Chủ đầu tư) tập trung chỉ đạo, phối hợp chặtchẽ để giải quyết ngay các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Hợpđồng đóng mới Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO-5, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàuthủy Việt Nam có các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, quản lý chấtlượng, bảo đảm cung cấp Kho nổi chứa xuất dầu thô FSO-5 theo đúng Hợp đồng đãký kết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: CN, GTVT;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Nh(18b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý