BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2092/TCT-PCCS
V/v: miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 233/CT-THDT ngày 16/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập:

“- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới.”

HTX Tân Mỹ thành lập ngày 02/01/2004, Chủ nhiệm HTX đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập ngày 21/7/2003, giải thể ngày 03/8/2005. Như vậy, vào thời điểm thành lập HTX thì Chủ nhiệm là người đại diện theo pháp luật đang tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, HTX Tân Mỹ không được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương