BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2094/TCT-PCCS
V/v: chi phí trước thành lập

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Văn Phòng Điều Hành Sld Telecom Pte.Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 01032007/SLD-TCKT ngày 09/3/2007 của Văn phòng điều hành SLD Telecom Pte.Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định chi phí trước thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp; các khoản chi phí này phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định.

Tại Điểm 6.1 Mục III Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có hướng dẫn: Chi phí thành lập doanh nghiệp là chi phí thực tế có liên quan trực tiếp tới việc chuẩn bị cho việc khai sinh ra doanh nghiệp và được những người tham gia thành lập doanh nghiệp đồng ý coi như một phần góp vốn của mỗi bên và được ghi trong vốn điều lệ của doanh nghiệp, bao gồm các chi phí cho nghiên cứu, thăm dò, lập dự án đầu tư thành doanh nghiệp, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập… Chi phí này được tính đến thời điểm doanh nghiệp có Giấy phép đầu tư và được coi là chi phí trả trước thời hạn. Các chi phí liên quan đến chi phí thành lập phải có chứng từ chứng minh hợp pháp, hợp lệ.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp trong quá trình chuẩn bị cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh và xin Giấy phép đầu tư thực hiện Dự án cung cấp mạng điện thoại di động CDMA, Bên nước ngoài có phát sinh một số khoản chi phí (bao gồm tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội của nhân viên người nước ngoài và người Việt Nam; chi phí thuê văn phòng làm việc, thuê xe; Chi phí thăm dò dự án bao gồm cả thuế đối với nhà thầu nước ngoài; Chi phí điện thoại, viễn thông) thì các khoản chi phí này được coi là chi phí trước thành lập nếu có liên quan đến việc thành lập Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, được nêu tại Luận chứng kinh tế kỹ thuật trong hồ sơ xin phép thành lập Hợp đồng hợp tác kinh doanh, phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn gốc và được lưu giữ tại Văn phòng điều hành.

Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định tính hợp lý, hợp lệ đối với các khoản chi phí này khi xác định chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng điều hành SLD Telecom Pte.Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ PC, CST, CĐKT và KT;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương