BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2100/BLĐTBXH-BHXH
V/v: đề nghị hướng dẫn về cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH nhà nước một thành viên xây lắp hóa chất

Trả lời Công văn số 274/CV-XLHC-KTLĐ ngày 02/06/2007 của quý Cơ quan đề nghị hướng dẫn về cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lương hưu đối với ông Hà Công Bình, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Vấn đề này, ngày 21/05/2007, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1694/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực hiện một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính lương hưu đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được thực hiện theo quy định sau:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tuất một lần từ ngày 01/01/2007 trở đi, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tuất một lần của các tháng theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngày 30/09/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý cơ quan biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ BHXH

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Phạm Đỗ Nhật Tân