VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2100/VPCP-TCCB
V/v: soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức


Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 910/TTr-BNV ngày03 tháng 4 năm 2007 về kế hoạch soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quyđịnh tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chứctrong các cơ quan nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉđạo như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cácBộ, ngành có liên quan trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành về tiêu chuẩncác ngạch công chức, tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo do Ban Tổ chức cán bộChính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và các Bộ, ngành ban hành từ năm 1993 đến nay, tổchức soạn thảo, trình Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 văn bản quyphạm pháp luật về cán bộ, công chức và 01 đề án tại Danh mục kèm theo Công vănnày.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộNội vụ và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:
-
Như trên;
- Thủ tướng CP,
- VPQH, VPTW Đảng, Ban Tổ Chức TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN Đoàn Mạnh Giao.
Các PCN; Website CP;
Các vụ: TH, CCHC và Ban XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH, PHÊ DUYỆT
(Kèm theo Công văn số 2100/VPCP-TCCB ngày 18 tháng 04 năm 2007 của Văn phòngChính phủ)

STT

Tên loại và trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì xây dựng

Cơ quan phối hợp, tổng hợp và trình

Thời hạn trình

1

Nghị định quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức hành chính

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

8/2007

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, kiểm toán, hải quan, dự trữ.

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ

9/2007

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Nội vụ

11/2007

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

11/2007

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nội vụ

11/2007

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành bưu chính viễn thông.

Bộ Bưu chính, viễn thông.

Bộ Nội vụ

12/2007

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát viên quản lý thị trường

Bộ Thương mại

Bộ Nội vụ

12/2007

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Nội vụ

12/2007

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tuyển dụng công chức.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

10/2007

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế nâng ngạch công chức

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

10/2007

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Nội quy thi tuyển và thi nâng ngạch công chức.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

10/2007

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá công chức.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

10/2007

13

Nghị định quy định tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương của các tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương đến cấp Thứ trưởng và tương đương

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

9/2007

14

Nghị định quy định tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và tương đương đến cấp sở thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương.

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

10/2007

15

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, quản lý trong một số cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương (cấp vụ và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cấp phòng thuộc UBND cấp huyện và tương đương, cấp sở thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương).

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

9/2007