VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/VPCP-KG
V/v bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét báo cáo của Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật côngnghiệp Hà Nội tại công văn số 2346/BGDĐT-TCCB ngày 22/3/2007, Thủ tướng NguyễnTấn Dũng có ý kiến như sau:

Đề nghị Bộ Giáodục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế, làm việc với Thành ủy Hà Nội và các cơquan có liên quan, thực hiện việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuậtcông nghiệp Hà Nội theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Quý Bộ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- Thành ủy Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KG (4), 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản