BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2108/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 179/CT-TT &HTngày 30/01/2008 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chếxuất và khu kinh tế quy định: “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thànhlập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sảnphẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế”.

Tại điểm 9 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh: “Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (ngày11 tháng 1 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt,may) đang hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theoquy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyếnkhích đầu tư trong nước, về thuế TNDN và văn bản pháp luật về đầu tư thì tiếptục hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các văn bản pháp luật trênnhưng thời gian được hưởng ưu đãi không quá năm 2011”.

Căn cứ các quy định nêu trên,vướng mắc của Cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất hoạtđộng trong Khu công nghiệp được giải đáp như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp thànhlập trong Khu công nghiệp nếu thực tế đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩmthì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp chế xuất nhưng không quánăm 2011.

- Trường hợp doanh nghiệp sảnxuất thành lập trong Khu công nghiệp thực tế có bán sản phẩm cho thị trường nộiđịa là chưa đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm nên không được hưởng ưuđãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp này chỉ được ưu đãithuế TNDN theo điều kiện cơ sở sản xuất mới thành lập trong Khu công nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế thành phố Hải Phòng biết và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty TNHHTakahata Precision để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương