BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2113/LĐTBXH-LĐVL
V/v: hướng dẫn chuyển xếp lương đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 4576/BTC-TCDN ngày 04/04/2007 của Bộ Tài chính về nội dung ghi ở trích yếu. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khi người lao động chuyển sang làm công việc khác thì doanh nghiệp phải thực hiện chuyển xếp lương theo nguyên tắc “làm công việc gì thì xếp lương theo công việc đó”. Việc chuyển xếp lương cho người lao động thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Nếu chuyển xếp lương trước ngày 01/10/2004 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp.

2. Từ ngày 01/10/2004, doanh nghiệp có trách nhiệm chuyển xếp lương cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Hệ số tiền lương này làm căn cứ để tính chế độ đối với người lao động kể từ ngày 01/10/2004 trờ về sau.

3. Hệ số tiền lương làm căn cứ để tính chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (được sửa đổi tại Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11/05/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/08/2004 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gửi quý Bộ để trả lời doanh nghiệp và người lao động.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Hoà (để b/c);
- Vụ Tiền lương-Tiền công;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM


Nguyễn Đại Đồng