THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 212/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án của Viện Dệt May do Bỉ viện trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (công văn số 442/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 1 năm 2008) về dự án Tăngcường năng lực của Viện Dệt May do Bỉ viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án"Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển thử nghiệm kỹ thuậtdệt của Viện Dệt May, giai đoạn II" do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợkhông hoàn lại. Tổng ngân sách của Dự án là 1.220.000 Euro, trong đó Chính phủVương quốc Bỉ đóng góp 1.000.000 Euro từ nguồn viện trợ không hoàn lại. Vốn đốiứng của phía Việt Nam dự kiến khoảng 220.000 Euro.

Vốn đối ứng nêu trên của phíaViệt Nam đối với Dự án được bố trí trong ngân sách cấp cho dự án "Nâng cấphệ thống thiết bị và Phòng thí nghiệm sinh thái môi trường dệt may của Viện DệtMay".

2. Giao Bộ Công Thương, trên cơsở lưu ý các ý kiến đóng góp của các cơ quan nêu tại công văn số 442/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 1 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến hành phê duyệt vàtriển khai Dự án theo các quy định hiện hành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- Viện Dệt May;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm