BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2123/TCT-PCCS
V/v: hạch toán chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tp. Cần Thơ

Trả lời công văn số 96/CT .TTr ngày 25/4/2007 của Cục Thuế TP. Cần Thơ về hạch toán chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 28 Luật Kế toán quy định về sửa chữa sai sót trên sổ kế toán như sau: Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

Căn cứ quy định nêu trên thì khoản chi phí lãi vay phải trả phát sinh trong năm 2005 Công ty không tính vào chi phí năm 2005 thì được tính vào chi phí năm 2006, hạch toán vào tài khoản chi phí khác. Chi phí lãi vay phải được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 theo hướng dẫn tại điểm 7 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Cần Thơ được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương