THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 213/TTg-CN
V/v Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị củaTổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 139/ĐS-DACL ngày 23 tháng 01 năm 2008) và ý kiến của các Bộ có liên quan vềviệc áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện dịch vụ tư vấn lập Báo cáo đầutư Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định Liên danh tư vấnViệt Nam-Nhật Bản do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông vận tải làm đạidiện thực hiện dịch vụ tư vấn lập Báo cáo đầu tư Dự án Đường sắt cao tốc HàNội-thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổchức thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu này theo đúng quy định hiệnhành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (5). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải