BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 2133/BXD-KTTC
V/v: áp dụng TT số 17/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Trả lời Văn bản số 2486 CV/VC-ĐT ngày 11/9/2007 của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về tính chi phí tư vấn thiết kế công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại phần III- Tổ chức thực hiện của Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng đã nêu rõ: Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2001. Hiện nay Thông tư này vẫn chưa hết hiệu lực, việc phân loại vật liệu để tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí xây dựng công trình được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư;

2. Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị dự toán xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng dự toán (hoặc dự toán) được duyệt. Đối với công trình xây dựng có sử dụng vật liệu đặc thù, dự toán chi phí xây lắp thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 17/2000/TT-BXD như công trình xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hoà Lạc- Xuân Mai- Miếu Môn- Hà Đông công suất 600.000 m3/ngđ; giai đoạn 1: 300.000 m3/ngđ thì chi phí thiết kế được xác định bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán xây lắp trước thuế cộng với giá trị chênh lệch vật liệu đặc thù (chưa có thuế giá trị gia tăng).

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định ./.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP,VKT,
Vụ KTTC,M5.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng