BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2135/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 620/CT-TT &HT ngày 07/5/2007 của Cục thuế Thành phố Hải Phòng hỏi về việc xác định ưu đãi miễn giảm thuế TNDN khi chia tách doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“1.4 – Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế có sự chia tách thành hai Công ty độc lập (thay đổi hình thức doanh nghiệp) thì cả hai Công ty được tách ra tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương