BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2136/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý nợ thuế truy thu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:


- Cục hải quan Hải Phòng
- Công ty TNHH dịch vụ XNK Nam Phương
(Số 45 Hồ Đắc Di - Đống Đa – Hà Nội)

Công văn số 36/CV ngày10/04/2007 của Công ty TNHH dịch vụ XNK Nam Phương về việc xin giải toả cưỡng chế tiền thuế truy thu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 770/TCHQ /KTTT ngày01/02/2007 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế truy thu.

Căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 2152/HQHP-PNV ngày13/04/2007 về việc thực hiện kế hoạch trả nợ thuế truy thu.

Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH dịch vụ XNK Nam Phương được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá với điều kiện:

Ngoài số nợ thuế truy thu các lô hàng sữa bột tại Cục Hải quan Hải Phòng Công ty không có nợ thuế, nợ phạt quá hạn của các lô hàng khác. Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng theo dõi đôn đốc việc thực hiện cam kết trả nợ của Công ty, nếu không thực hiện đúng cam kết thì thực hiện cưỡng chế ngay và báo cáo về Tổng cục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH dịch vụ XNK Nam Phương biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết cụ thể ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các Tỉnh, TP;
- Trang Website TCHQ ;

- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An