BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2141/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu khoáng sản là đá ốp lát

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Công ty CP Kinh doanh ngành đá tự nhiên Việt Nam
(Đ/c: 36 Hoà Mã, Q.Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội)

Trả lời công văn số 08/KD /VN ngày31/03/2008 của Công ty CP Kinh doanh ngành đá tự nhiên Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu đá ốp lát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹThông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 16/04/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản để thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưarõ đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn;

- Vừa qua, Bộ Công Thương có 02 côngvăn số 4579/BCT-CLH ngày 31/12/2007 và công văn số 2960/BCT-CCNg ngày14/04/2008 hướng dẫn về xuất khẩu đá vôi trắng đã được gia công, chế biến trongđó có đá ốp lát (gửi kèm).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc