BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số 2142/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn cách xác định khối lượng bê tông thi công công trình cầu Nhật Lệ.

Hà Nội, ngày 05 tháng10 năm 2007

Kính gửi: Công ty Cầu 12

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 683/2007/KTKH ngày 13/9/2007 của Công ty Cầu 12 đề nghị hướng dẫn cách xác định khối lượng bê tông thi công công trình cầu Nhật Lệ. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác đổ bê tông tại chỗ qui định tại Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được qui định theo qui trình thi công, điều kiện thi công và biện pháp thi công; Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ khối lượng chiếm chỗ của cốt thép, ống ghen luồn cáp và ống siêu âm cọc khoan nhồi trong các kết cấu bê tông.

Công ty Cầu 12 căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Đinh Tiến Dũng