BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2143/TCHQ-GSQL
V/v: Hỏi đáp về mã thuế HS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Công Ty Tnhh Daewoo Hanel(Đ/C: Sài Đồng B – Long Biên – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 527-PST/DHE ngày 04/04/2007 của Công ty TNHH Daewoo Hanel kiến nghị về việc phân loại áp mã mặt hàng “tấm nhựa ruột tủ và tấm nhựa cánh tủ của tủ lạnh”, nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan số 3416/NKD ngày 17/11/2006, 3767/NKD ngày 07/12/2006, 3852/NKD ngày 14/12/2006, 299/NKD ngày 25/01/2007, 339/NKD ngày 26/01/2007, 732/NKD ngày 26/02/2007 tại Chi cục Hải quan quản lý Đầu tư – Gia công TP.Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 30 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005; Điều 1 Quyết định số 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính; Mục II phần D Thông tư số 85/2003/QĐ-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP.Hà Nội để giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Daewoo Hanel biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ thành phố TP.Hà Nội
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc