BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2148/TCT-PCCS
V/v: thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 351/CT-TTHT ngày1/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định chi phí hợp lý, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 4280/QĐ .UBNDngày 4/5/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép Công ty LD Phát triển Khu côngnghiệp Long Bình Hiện Đại được đầu tư mở rộng Khu công nghiệp tại phường LongBình, Biên Hòa, Đồng Nai; trên cơ sở hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho cơ quan quốcphòng để xây dựng vành đai an toàn kho K860 Cục Quân khí nhằm đảm bảo an toànkho K860 Cục Quân khí và đảm bảo an toàn của Khu công nghiệp.

Căn cứ quy định tại điểm 2 điều 3Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theoQuyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): “Chiphí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phátsinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chiphí chuyển dịch địa điểm, lợi thế thương mại không phải là tài sản cố định vôhình được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động”.

Để thực hiện dự án đầu tư mở rộngthì Công ty LD Phát triển Khu công nghiệp Long Bình Hiện Đại phải chi hỗ trợkinh phí cho cơ quan quốc phòng theo yêu cầu của UBND tỉnh để xây dựng các côngtrình liên quan đến hành lang an toàn của khu công nghiệp và khu vực kho quânđội. Do vậy, khoản chi phí để thực hiện dự án được tính vào chi phí kinh doanhcủa Công ty và được phân bổ dần vào chi phí trong thời gian tối đa không quá 3năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để cục Thuếtỉnh Đồng Nai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương