BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2153/TCT-PCCS
V/v: chi phí thuê ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 207/CT-TTr ngày29/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về tính chi phí hợp lý đối với chi phígiao khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.8 mục III phần B Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chiphí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác địnhnhư sau: “Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạtđộng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có chứng từ, hóa đơn theo chế độquy định”.

Công ty CP xây dựng Tây Ninh hoạtđộng trong lĩnh vực khảo sát thiết kế xây dựng, Công ty ký hợp đồng giao khoáncho nhân viên của Công ty để thực hiện công việc khảo sát thiết kế cho chủ đầutư. Quỹ tiền lương của Công ty không tính đến tiền lương của nhân viên đượcgiao khoán công việc khảo sát thiết kế. Do vậy, công việc khảo sát thiết kếCông ty giao cho các nhân viên được coi là dịch vụ thuê ngoài. Nếu khoản chiphí Công ty trả cho nhân viên phù hợp với hợp đồng giao khoán, có chứng từthanh toán đúng quy định thì được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế thunhập doanh nghiệp.

Về nghĩa vụ nộp thuế đối với các cánhân được giao khoán; cá nhân ký hợp đồng với Công ty để thực hiện dịch vụ khảosát thiết kế phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo hướngdẫn tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 và Thông tư số 81/2004/TT-BTCngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tại điểm 3.3.1.1. mục III Thông tưsố 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai nộp thuếđối với cơ quan chi trả thu nhập như sau:

“Thực hiện khấu trừ thuế 10% trêntổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ500.000đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lýhưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền lương); tiền nhuận bút, tiền giảng dạy; tiềnbản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm, tiền thù lao do tham gia dựán, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, dịch vụ khoahọc, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo,hoạt động biểu diễn, hoạt động thể dục thể thao và các khoản tiền chi trả thuộcdiện chịu thuế khác”.

Tại công văn số 6170/BTC-TCT ngày17/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồnnhư sau: “Bộ Tài chính đồng ý đối với các đơn vị chi trả thu nhập chưa thựchiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập thì chi xử lý truy thu thuế TNCN đốivới các khoản cá nhân nhận được kể từ ngày Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trêncó hiệu lực thi hành (tức từ ngày 12/9/2004 trở đi)”.

Căn cứ các quy định nêu trên thìCông ty CP xây dựng Tây Ninh thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đốivới các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên đốivới 1 hợp đồng giao việc để nộp thay cho các cá nhân đó đối với các khoản tiềnthanh toán kể từ ngày 12/9/2004 là ngày Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/8/2004 của Bộ Tài chính có hiệu lực. Trước thời gian đó, nếu Công ty đã thựchiện khấu trừ thuế của các cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính và đã nộp vào ngân sách thìkhông điều chỉnh lại, nếu Công ty chưa thực hiện khấu trừ thuế để nộp vào ngânsách thì không bị truy thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Tây Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương