BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 216/TCHQ-GSQL
V/v: phòng ngừa dịch sốt Thung lũng Rift

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Thựchiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại công văn số 150/VPCP-VX ngày 15/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về chủ động phòng ngừa dịchbệnh sốt Thung lũng Rift, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Yêu cầu doanh nghiệp đăng ký nghiêm ngặt về kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toànthực phẩm đối với hàng hóa thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ, đườnghàng không, đường thủy, đặc biệt là hàng tươi sống, động vật có nguồn gốc nhậpkhẩu từ Châu Phi. Chỉ thông quan hàng hóa khi có tiếp nhận đăng ký của cơ quankiểm dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc thông báo miễn kiểm tra củacác cơ quan chức năng theo đúng quy định hiện hành.

2.Các đơn vị quán triệt đầy đủ biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sốt Thung lũng Rifttheo hướng dẫn của Bộ Y tế cho cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại cửakhẩu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT; GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo