BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2164/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 1694/CT-TTHTngày 12/10/2007 và công văn số 552/CT-TTHT ngày 14/4/2008 của Cục Thuế tỉnh BắcNinh; công văn số 1712/CT-THNVDT ngày 9/4/2008 của Cục thuế tỉnh Long An về chínhsách thuế GTGT đối với trả lại vốn góp bằng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Trường hợp trả lại vốn gópcho tổ chức, cá nhân bằng chính những tài sản mà tổ chức, cá nhân đã dùng đểgóp vốn vào cơ sở kinh doanh

Tại điểm 5.18 mục IV phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướngdẫn về hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thựchiện như sau:

a) Bên có tài sản góp vốn là cá nhân,tổ chức không kinh doanh:

a.1. Trường hợp cá nhân, tổ chứckhông kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công tycổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biênbản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sửdụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giávốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bênnhận vốn góp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sảncủa bên góp vốn”

Căn cứ hướng dẫn trên, trườnghợp cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã) trả lại một phần vốn góp chocác thành viên, xã viên bằng chính những tài sản mà trước đây họ đã dùng để gópvốn vào cơ sở kinh doanh và cơ sở kinh doanh đã làm thủ tục chuyển sang tên củacơ sở kinh doanh thì khi trả lại tài sản cho các thành viên góp vốn, cơ sở kinhdoanh phải lập hóa đơn GTGT cho từng tài sản, trên hóa đơn ghi rõ tên tài sản (đặcđiểm của tài sản), giá trị còn lại đã được Hội đồng thanh lý tài sản đánh giávà ghi rõ tên chủ của tài sản đã ký hợp đồng góp vốn trước đây, dòng thuế GTGTkhông ghi, gạch chéo; hóa đơn chỉ có giá trị để làm thủ tục chuyển quyền sở hữuvà để chủ sở hữu tài sản nộp lệ phí trước bạ và đăng ký quyền sở hữu tài sản vàđể cơ sở kinh doanh hạch toán giảm tài sản và ghi giảm vốn góp của thành viên,xã viên.

2. Trường hợp trả lại vốn gópbằng tài sản do cơ sở kinh doanh mua

Tại đoạn thứ 2 Điểm 2.7 mục IIphần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Đối với tài sản cố địnhmua vào để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã được khấu trừ,hoàn thuế GTGT đầu vào, nay chuyển sang mục đích sử dụng ngoài mục đích sản xuấtkinh doanh (kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền đền bù về tài sản cốđịnh trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nướccó thẩm quyền) thì cơ sở kinh doanh có tài sản cố định chuyển mục đích phải kêkhai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổkế toán của tài sản cố định đã chuyển mục đích sử dụng hoặc được đền bù nêutrên”.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh(doanh nghiệp, hợp tác xã) trả lại một phần vốn góp cho các thành viên, xã viênbằng những tài sản do cơ sở kinh doanh mua sắm và đã kê khai, khấu trừ thuếGTGT đầu vào thì cơ sở kinh doanh phải xuất hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT đầu ravà nộp thuế theo quy định trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổtrên sổ kế toán của TSCĐ đã chuyển mục đích sử dụng. Thành viên góp vốn, xãviên, được nhận lại vốn góp bằng tài sản phải nộp lệ phí trước bạ và đăng kýquyền sở hữu tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cụcthuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;;
- Lưu: VT, CS (3b).10

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương