TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2169/TCHQ-GSQL
V/v: Giải quyết vướng mắc khai hành lý của khách du lịch theo đoàn bằng đường biển

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng,
- Khánh hoà,Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang.

Ngày 02/02/2007, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có công văn số 167/BTLBP-BTM gửi Tổng cục Hải quan về việc không sử dụng tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành theo đoàn bằng đường biển, tham quan du lịch Việt Nam và trở về lại tàu trong ngày và không có hành lý phải khai báo hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Ngày 06/11/2006, Tổng cục Hải quan có công văn số 5326/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan Quảng Ninh (có gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố) giải quyết vướng mắc khai hành lý của khách xuất nhập cảnh theo đoàn bằng đường biển. Tiếp theo, đến ngày 24/01/2007, Tổng cục Hải quan có công văn số 556/TCHQ-GSQL gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao đổi về vấn đề này.

2.Để thực hiện thống nhất thủ tục hải quan đối với hành lý của khách du lịch quốc tếtheo đoàn bằng đường biển, tham quan du lịch Việt Nam và trở về lại tàu trong ngày, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại điểm 3 Bảng tổng hợp giải đáp vướng mắc về thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/08/2006 ban hành kèm theo công văn số 7298/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2006 của Tổng cục Hải quan để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Các trường hợp khách xuất cảnh, nhập cảnh khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để phối hợp);

- Tổng cục Du lịch (để phối hợp);
- Trang Website TCHQ ;

- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu