BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2172/TCHQ-KTTT
V/v chấn chỉnh tham vấn, xác định trị giá tính thuế, cập nhật

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnhNghệ An

Qua theo dõi,kiểm tra, rà soát dữ liệu các mặt hàng nhập khẩu trên hệ thống Chương trình sốliệu xuất nhập khẩu trong thời gian từ ngày 21/04/2008 đến 12/05/2008, Tổng cụcHải quan phát hiện tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có nhập khẩu mặt hàng xe ôtôhiệu Toyota Yaris, Toyota Aygo, Toyota Camry, Acura MDX với số lượng (khoảng100 chiếc) có mức giá khai báo thấp so với cơ sở dữ liệu giá đã được Tổng cụcHải quan hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An không cập nhật dữliệu vào chương trình GTT22 và không thực hiện báo cáo theo thông báo 174/TB-BTC ngày 11/03/2008 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quantỉnh Nghệ An thực hiện chỉ đạo, xử lý ngay như sau:

1/ Tổ chức kiểmtra, làm rõ lý do và xử lý trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan việckhông tổ chức cập nhật dữ liệu vào chương trình GTT22, không báo cáo Tổng cụctheo thông báo số 174/TB-BTC ngày 11/03/2008 của Bộ Tài chính từ ngày21/04/2008 đến 12/05/2008.

2/ Tổ chức cậpnhật ngay các thông tin về trị giá của các tờ khai nhập khẩu từ ngày 21/04/2008đến nay vào chương trình GTT22 trước ngày 14/05/2008 theo đúng quy định.

3/ Tổ chức thamvấn ngay các lô hàng xe ôtô nhập khẩu tại các tờ khai số 89, 90, 91, 95, 97,98, 99, 100, 109 có trị giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá, để bác bỏ trịgiá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế trên cơ sở dữ liệu giá và theohướng dẫn tại công văn 1646/TCHQ-KTTT ngày 15/04/2008 của Tổng cục Hải quan vàcác quy định hiện hành.

4/ Chấm dứttình trạng không cập nhật dữ liệu vào chương trình GTT22 hoặc cập nhật chậm dữliệu, không thực hiện đúng chế độ báo cáo theo thông báo số 174/TB-BTC ngày11/03/2008 của Bộ Tài chính.

5/ Báo cáo kếtquả thực hiện các nội dung nêu trên về Tổng cục trước ngày 20/5/2008.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An