BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2172/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp.Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 18/CV-CT ngày 05/4/2007 của Công ty TNHH RI TA khiếu nại về việc xác định giá tính thuế đối với lô hàng 42 chiếc xe ôtô nhập khẩu tại tờ khai số: 1254/NKDO /KV3-1 ngày 29/12/2006.

Căn cứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quyết định số: 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hanh quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đó: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 đối với quyết định điều chỉnh giá tính thuế thuộc Cục trưởng Cục Hải quan địa phương.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn khiếu nại của Công ty TNHH RI TA đến Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh để nghiên cứu và giải quyết theo trình tự và thẩm quyền quy định.

Trường hợp Công ty không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thì có quyền tiếp tục khiếu nại theo đúng quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH RI TA;
(327 Xa lộ Hà Nội – P.An Phú – Quận 2 – TP.HCM)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An