TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2172 TCT/DNNN
V/v đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT của đơn vị phụ thuộc

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Kim khí Miền Trung

Trả lời công văn số 810/KKMT ngày 7 tháng 6 năm 2004 của Công ty Kim khí Miền Trung về việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với các đơn vị phụ thuộc; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: “Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc, như công ty, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng trực tiếp bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký, nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở”.

Theo quy định trên đây, trường hợp Công ty Kim khí Miền Trung có trụ sở tại Đà Nẵng, Công ty có các cơ sở hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì công ty đăng ký, nộp thuế với cục thuế thành phố Đà Nẵng, các cơ sở hạch toán phụ thuộc của công ty đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.

Mức thuế GTGT phải nộp theo quy định tại điểm 2, Mục II, phần C, Thông tư số 120/2003 củ Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty Kim khí Miền trung biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc