BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2174/TCHQ-GSQL
V/v: Tham gia ý kiến về quy tắc xác nhận trước xuất xứ (advance rulings).

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi : Bộ Thương Mại (Vụ Xuất Nhập Khẩu)

Trả lời công văn số 1809/BTM-XNK ngày30/03/2007 của Bộ Thương mại đề nghị tham gia ý kiến về quy tắc xác nhận trước (advance rulings), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy tắc Advance Rulings áp dụng trong lĩnh vực hải quan bao gồm ba vấn đề: phân loại hàng hóa trước (mã số H.S), xác định xuất xứ trước, xác định trị giá trước cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.1. Vấn đề phân loại hàng hóa trước đã có văn bản pháp luật qui định và hướng dẫn thực hiện riêng là Nghị định số 06/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2003 quy định về việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục và biểu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

1.2. Vấn đề xác định xuất xứ trước đã được quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày20/02/2006. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang soạn thảo văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể việc thực hiện, nhưng chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu hưởng ưu đãi MFN, vì chưa có quy định nào về vấn đề này đối với hàng hóa nhập khẩu hưởng ưu đãi đặc biệt cho các Hiệp định thương mại tự do.

1.3. Theo quy định của Luật Hải quan bổ sung sửa đổi, người khai hải quan được đăng ký tờ khai hải quan trước khi xuất khẩu hoặc trước khi hàng nhập khẩu cập cảng Việt Nam. Thực hiện quy định này chính là thực hiện quy tắc Advance Rulings áp dụng trong lĩnh vực hải quan, vì người khai hải quan phải khai báo trên tờ khai cả ba tiêu chí: mã số H.S, xuất xứ và trị giá hàng hóa. Nhưng tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu chỉ có giá trị hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Như vậy, quy tắc Advance Rulings trong thực tế được thực hiện trước khi nhập khẩu hàng không quá 15 ngày.

2. Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu đề xuất của Singapore về quy tắc xác nhận trước để đưa ra quan điểm và câu hỏi vào phiên họp tới của Nhóm chuyên trách về quy tắc xuất xứ.

3. Về việc áp dụng quy tắc xác nhận trước trong quy tắc xuất xứ CEPT/AFTA, Tổng cục Hải quan cho rằng cần phải có thời gian để nghiên cứu, trước mắt chưa thể áp dụng trước khi đăng ký tờ khai hải quan. Bởi vì hiện nay đã xảy ra tình trạng gian lận xuất xứ và nghi ngờ gian lận xuất xứ, nghi ngờ giả mạo C/O đối với một số lô hàng nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ các nước ASEAN, Trung Quốc; chưa kết nối được hệ thống trao đổi thông tin, kiểm tra C/O giữa tổ chức cấp C/O với cơ quan Hải quan các nước trong khu vực (giữa tổ chức cấp C/O với cơ quan cấp xác nhận trước về xuất xứ).

Tổng cục Hải quan kính chuyển ý kiến tham gia trên đây để Bộ Thương mại tổng hợp trả lời Ban thư ký ASEAN. Xin cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website HQ ;

- Lưu VT, GQ .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc