BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2184 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với hoạt động cho thuê container

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG.

Trả lời công văn số 281 ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG đề nghị hướng dẫn về vấn đề thuế đối với hoạt động cho thuê container của Công ty AP Moller, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 và công văn số 697/TC /TCT ngày 19 tháng 1 năm 2004 của Bộ Tài chính thì hoạt động cho thuê container của các tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền bản quyền với mức thuế suất 10%. Tổ chức nước ngoài không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê container.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến