BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2189 TCT/DNK
V/v chứng từ thu thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex
(Đ/c số 1 Khâm Thiên - Hà Nội)

Trả lời công văn số 257/CV-PLC-TCKT ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex về việc hoàn trả Biên lai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 4, Mục I, Phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước thì chứng từ thu ngân sách nhà nước là Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và Biên lai thu tiền và Bảng kê biên lai thu tiền.

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được sử dụng với các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác vào Kho bạc nhà nước; cơ quan thu nộp số tiền đã thu vào Kho bạc nhà nước.

- Biên lai thu tiền được sử dụng trong trường hợp cơ quan thu được giao nhiệm vụ trực tiếp thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, thu tiền phạt vi phạm hành chính, hoặc Kho bạc nhà nước trực tiếp thu đối với một số khoản phí, lệ phí, thu phạt theo chế độ quy định.

(Theo quy định tại điểm 3.1.2, Mục I, Phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC thì cơ quan thu trực tiếp thu thuế, phí, lệ phí của các hộ kinh doanh không cố định, không thường xuyên hoặc địa điểm ở xa mà việc nộp tiền trực tiếp vào kho bạc nhà nước có khó khăn).

Theo quy định trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là chứng từ nộp thuế để công ty kê khai, quyết toán thuế với cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến