BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2189/TCT-TS
V/v: truy thu thuế nhà, đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời Công văn số 248/CT-QLKKKTT ngày 30/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc thu thuế nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Pháp lệnh thuế nhà đất năm 1992:

- Khoản 2, Điều 15 quy định: “Tổ chức, cá nhân có hành vi không kê khai hoặc khai man trốn thuế, thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế theo quy định tại Pháp lệnh này, còn bị phạt tiền từ một đến ba lần số thuế gian lận”.

- Điều 23 quy định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự man khai, trốn thuế, lậu thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, thì trong thời hạn ba năm, kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có quyền ra lệnh truy thu hoặc truy hoàn thuế”.

Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà, đất nhưng không kê khai nộp thuế nhà, đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị truy thu thuế nhà, đất theo quy định trên.

Tổng cục Thuế thông bao để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Lưu VT, PCCS, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương