BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2191/TCT-PCCS
V/v: trích khấu hao TSCĐ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Thủ Đô 2.

Trả lời công văn ngày 02/5/2007 của Công ty TNHH Thủ Đô 2 hỏi về việc trích khấu hao TSCĐ trên đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định: Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định, nếu thoả mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ:

a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

c. Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

d. Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh có thuê đất và xây dựng các công trình trên đất thuê mà các công trình này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và có các điều kiện nêu trên thì đủ tiêu chuẩn là TSCĐ.

- Tại điểm 1 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn:

“1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Tài sản cố định có đầy đủ hoá đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c) Tài sản cố định được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì công trình trên đất thuê được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải có đủ các điều kiện sau:

- Hoá đơn, chứng từ mua vật liệu xây dựng, thuê nhân công hoặc thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản mang tên, địa chỉ và mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Mức trích khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí hợp lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao. Khi thực hiện khấu hao nhanh cơ sở kinh doanh phải đảm bảo có lãi.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương