BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2193 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với tiền tài trợ từ Công ty mẹ

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Việt Nam

Trả lời công văn số YMVN/003 ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Công ty TNHH Yamaha Việt Nam về thuế đối với tiền tài trợ từ Công ty mẹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì trường hợp tập đoàn Yamaha (Công ty mẹ) trợ giúp một khoản chi phí quảng cáo sản phẩm bằng tiền cho Công ty TNHH Yamaha Việt Nam (Công ty con) thì khoản tiền này không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty Yamaha Việt Nam phải trừ ra khỏi chi phí khoản chi phí quảng cáo và tập đoàn Yamaha đã chịu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để có cơ sở xác định các khoản này, Công ty TNHH Yamaha Việt Nam phải cung cấp cho cơ quan thuế các văn bản, chứng từ có liên quan xác nhận khoản tiền tài trợ, mục đích sử dụng và quyết toán số tiền tài trợ thực tế sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Yamaha Việt Nam biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến